Kết luận

1. Sử dụng CNTBNN là mở ra mặt trận mới, trong điều kiện mới với hình thức mới, với phương thức và quy mô mới hoàn toàn không có tiền lệ trong lịch sử Việt Nam. Ở đây yếu tố độc lập dân tộc và CNXH hòa quyện vào nhau trở thành sức mạnh to lớn. Đó là chúng ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH trong thời kỳ mới, thời kỳ đổi mới mở cửa. Chúng ta phải khôn khéo và thận trọng là cần thiết nhưng phải rộng rãi và kiên quyết thì mới thành công được, như V.I Lênin đã từng căn dặn.

2. Chúng ta cần nắm vững tư tưởng cơ bản của đường lối sách lược. Có người cho rằng khi chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế thị trường tất yếu phải trở lại chế độ tư bản chủ nghĩa, là phải tư nhân hóa nền kinh tế. Học thuyết Lênin về CNTBNN chỉ rõ: ta có khả năng sử dụng nền kinh tế thị trường nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN dưới sự quản lý của Nhà nước và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Từ đó đến nay qua thực tiễn đã chứng minh ngày càng rõ nét điều này.

3. Trong quá trình vận dụng CNTBNN, cần nắm vững những nhiệm vụ mà Lênin đã từng nhấn mạnh:

Một là: thông qua CNTBNN mà đưa toàn bộ nền kinh tế tư bản và các thành phần khác vào quỹ đạo XHCN.

Hai là: làm thế nào để CNTBNN thành CNXH.

4. Để đảm bảo CNTBNN thành CNXH cần phải:

– Đảng không ngừng nâng cao bản lĩnh, kiến thức năng lực lãnh đạo kinh tế của các cấp bộ Đảng thực hiện khẩu hiệu “Toàn Đảng phải đi vào kinh tế”.

– Giác ngộ và nâng cao không ngừng trình độ làm chủ của giai cấp công nhân nhất là làm chủ về sản xuất quản lý KHKT.

– Đào tạo đội ngũ cán bộ KHKT, cán bộ quản lý trẻ tinh thông có năng lực nắm bắt được kinh nghiệm của tư bản trong quản lý, trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt bí quyết kinh tế kỹ thuật của tư bản để chuẩn bị mọi điều kiện thay thế chuyên gia tư bản và giỏi hơn chuyên gia tư bản.

5. Thực trạng áp dụng và phát triển CNTBNN ở thành phố Hồ Chí Minh từ trước và sau Đại hội toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI là cả một quá trình thử nghiệm, vận dụng và phát triển sáng tạo những hình thức của CNTBNN tương đối phong phú trong điều kiện mới về hoàn cảnh quốc tế và trong nước. Thực trạng đó khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò tác dụng tích cực của CNTBNN trong phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, định hướng XHCN, từ một nước nông nghiệp lạc hậu.

6. Để phát triển hơn nữa các hình thức của CNTBNN trong thời gian tới cần phải thực hiện nhiều chính sách và biện pháp hữu hiệu, gắn bó mật thiết với nhau.

Một là, mở rộng hơn nữa các loại hình CNTBNN trên địa bàn thành phố.

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Ba là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập chủ quyền dân tộc với sự hợp tác liên kết quốc tế.

Bốn là, tạo môi trường thuận lợi cho CNTBNN phát triển.

Năm là, đổi mới hệ thống chính sách mô của Nhà nước đối với CNTBNN.

Sáu là, đổi mới hệ thống chính trị phù hợp với đổi mới cơ chế quản lý, chính sách kinh tế mới.

Bảy là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ và công nhân có trình độ cao.

Với những biện pháp trên đây cùng với những biện pháp và chính sách đối ngoại, đối nội khác trong quá trình đổi mới, chúng ta sẽ hòa nhập nhanh vào nền kinh tế thế giới, phát triển kinh tế, giữ vững độc lập dân tộc và định hướng XHCN, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s